ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಲ್ದೆಗೆ

  1. ಬೆಂಗೊಡು,ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು,ನುಸುಳು,ಮಸುಳು,ಹೆರಮೆಟ್ಟು,ಹೆರಹಿಂಗು,ಪೆಡಸಾರು
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಲ್ದೆಗೆ

  1. ಆತ ಹೆದರಿ ಕಾಳಗದಿಂದ ಕಾಲ್ದೆಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ