ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತಿಹಿಡಿ

 1. ಮನ್ನಣೆಕೊಡು
 2. (ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊ.ವನ್ನು)ಬಿಡದೆ ನಡೆಸು
 3. ಉಳಿಸು,ಮುಂದುವರಿಸು
  _______________
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. sustain, en: sustain
 2. affirm,en:affirm

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತಿಹಿಡಿ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತಿಹಿಡಿ

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತಿಹಿಡಿ

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತಿಹಿಡಿ

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ