ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮನ್ನಣೆಕೊಡು

  1. ಎತ್ತಿಹಿಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ