ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡದೆ ನಡೆಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ