ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡದೆ ನಡೆಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ