ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

 1. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದು
 2. ಜೋಕೆ,ಜಾಗರೂಕತೆ
  ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

 1. ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ