ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಲ್ಲವಾಗು

  1. ಲೋಪ,ಇಲ್ಲದಂತಾಗು,ಬಿಟ್ಟುಹೋಗು,ಪರಿ
    ಊರು + ಅಲ್ಲಿ = ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದದಲ್ಲಿರುವ "ಉ" ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ಲೋಪ ಸಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ.
  2. ಸಾಯು
    ಅವರು ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ವರುಷಗಳಾಯಿತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[]], en: