ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಲ್ಲವಾಗು

  1. ಲೋಪ,ಇಲ್ಲದಂತಾಗು,ಬಿಟ್ಟುಹೋಗು,ಪರಿ
    ಊರು + ಅಲ್ಲಿ = ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದದಲ್ಲಿರುವ "ಉ" ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ಲೋಪ ಸಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ.
  2. ಸಾಯು
    ಅವರು ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ವರುಷಗಳಾಯಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[]], en: