ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಹೋಗು

  1. ತಪ್ಪಿಹೋಗು
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಹೋಗು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ