ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಹೋಗು

  1. ತಪ್ಪಿಹೋಗು
    __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಹೋಗು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ