ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇರ್ಕೆವನೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇರ್ಕೆವನೆ

  1. ಬೀಡು
    ನುಡಿ ಸಲೆ ನನ್ನಿಗಿರ್ಕೆವನೆಯಾದುದು... (ಅಂಡಯ್ಯನ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂ)
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: