ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆದೇಶನೀಡು

  1. ನಿರ್ದೇಶಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ