ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ದೇಶಿಸು

  1. ರೂಪಿಸು,ನಿಯಂತ್ರಿಸು,ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ