ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ದೇಶಿಸು

  1. ರೂಪಿಸು,ನಿಯಂತ್ರಿಸು,ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ