ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಡಳಿತಗಾರ

ಗಂಡಸು

  1. ಮೇಲಾಳು, [[[ಮಣಿಯ]]
  2. ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಆಡಳಿತ (ಕನ್ನಡ) + -ಗಾರ (ಕನ್ನಡ)
  2. ಸಂಸ್ಕೃತ

ಎತ್ತುಗೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit