ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸು

  1. ಗೊಣಗುಟ್ಟು,ವಟಗುಟ್ಟು,ಗೊಜಗುಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ