ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊಣಗುಟ್ಟು

  1. ವಟಗುಟ್ಟು,ವಟವಟನೆ ಮಾತನಾಡು
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊಣಗುಟ್ಟು

  1. ಮುದುಕಿ ಗೊಣಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊಣಗುಟ್ಟು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ