ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಟಗುಟ್ಟು

  1. ವಟವಟನೆ ಮಾತನಾಡು,ಗೊಣಗುಟ್ಟು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಟಗುಟ್ಟು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ