ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು

ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು

 1. ೧.ವೇದ
 2. ೨.ವೇದಾಂಗ
 3. ೩.ಇತಿಹಾಸ
 4. ೪.ಆಗಮ
 5. ೫.ನ್ಯಾಯ
 6. ೬.ಕಾವ್ಯ
 7. ೭.ಅಲಂಕಾರ
 8. ೮.ನಾಟಕ
 9. ೯.ಗಾನ
 10. ೧೦.ಕವಿತ್ವ
 11. ೧೧.ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ
 12. ೧೨.ದೂತನೈಪುಣ್ಯ
 13. ೧೩.ದೇಶಭಾಷಾಜ್ಞಾನ
 14. ೧೪.ಲಿಪಿಕರ್ಮ
 15. ೧೫.ವಾಚನ
 16. ೧೬.ಸಮಸ್ತಾವಧಾನ
 17. ೧೭.ಸ್ವರಪರೀಕ್ಷಾ
 18. ೧೮.ಶಾಸ್ತ್ರಪರೀಕ್ಷಾ
 19. ೧೯.ಶಕುನಪರೀಕ್ಷಾ
 20. ೨೦.ಸಾಮುದ್ರಿಕಪರೀಕ್ಷಾ
 21. ೨೧.ರತ್ನಪರೀಕ್ಷಾ
 22. ೨೨.ಸ್ವರ್ಣಪರೀಕ್ಷಾ
 23. ೨೩.ಗಜಲಕ್ಷಣ
 24. ೨೪.ಅಶ್ವಲಕ್ಷಣ
 25. ೨೫.ಮಲ್ಲವಿದ್ಯಾ
 26. ೨೬.ಪಾಕಕರ್ಮ
 27. ೨೭.ದೋಹಳ
 28. ೨೮.ಗಂಧವಾದ
 29. ೨೯.ಧಾತುವಾದ
 30. ೩೦.ಖನಿವಾದ
 31. ೩೧.ರಸವಾದ
 32. ೩೨.ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ
 33. ೩೩.ಜಲಸ್ತಂಭ
 34. ೩೪.ವಾಯುಸ್ತಂಭ
 35. ೩೫.ಖಡ್ಗಸ್ತಂಭ
 36. ೩೬.ವಶ್ಯಾ
 37. ೩೭.ಆಕರ್ಷಣ
 38. ೩೮.ಮೋಹನ
 39. ೩೯.ವಿದ್ವೇಷಣ
 40. ೪೦.ಉಚ್ಛಾಟನ
 41. ೪೧.ಮಾರಣ
 42. ೪೨.ಕಾಲವಂಚನ
 43. ೪೩.ವಾಣಿಜ್ಯ
 44. ೪೪.ಪಶುಪಾಲನ
 45. ೪೫.ಕೃಷಿ
 46. ೪೬.ಸಮಶರ್ಮ
 47. ೪೭.ಲಾವುಕಯುದ್ಧ
 48. ೪೮.ಮೃಗಯಾ
 49. ೪೯.ಪುತಿಕೌಶಲ
 50. ೫೦.ದೃಶ್ಯಶರಣಿ
 51. ೫೧.ದ್ಯೂತಕರಣಿ
 52. ೫೨.ಚಿತ್ರಲೋಹ, (ಪಾರ್ಷಾಮೃತ್,ದಾರು ವೇಣು ಚರ್ಮ ಅಂಬರ ಕ್ರಿಯ)
 53. ೫೩.ಚೌರ್ಯ
 54. ೫೪.ಔಷಧಸಿದ್ಧಿ
 55. ೫೫.ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ
 56. ೫೬.ಸ್ವರವಂಚನಾ
 57. ೫೭.ದೃಷ್ಟಿವಂಚನಾ
 58. ೫೮.ಅಂಜನ
 59. ೫೯.ಜಲಪ್ಲವನ
 60. ೬೦.ವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಿ
 61. ೬೧.ಘಟಿಕಾಸಿದ್ಧಿ
 62. ೬೨.ಪಾದುಕಾಸಿದ್ಧಿ
 63. ೬೩.ಇಂದ್ರಜಾಲ
 64. ೬೪.ಮಹೇಂದ್ರಜಾಲ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en: