ಅಭಿಜ್ಞಾನ

  1. ಅರಿವು,ಆಗಮ,ಉದ್ಭೋಧ,ಎಣಿಕೆ,ಓದು,ಗುರುತು,ಜ್ಞಾನ,ತಿಳಿವಳಿಕೆ,ತಿಳಿವು,ಪರಿಶ್ರಮ,ಪಾಂಡಿತ್ಯ,ಪ್ರಜ್ಞೆ,ಬುದ್ಧಿ,ವಿಜ್ಞಾನ,ವಿದ್ಯೆ,ವೈದುಷ್ಯ,ಸಂವೇದನೆ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

(ಸಂ) ೧ ನೆನಪು ೨ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುವ ಗುರುತು ೩ ರುಜುವಾತು ೪ ತಿಳಿವು