ಎಣಿಕೆ

 1. ________________
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. image, en:image
 2. impression, en:impression

ಎಣಿಕೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. ಎಣಿಕೆಗೆಡು; ಎಣಿಕೆ ತಪ್ಪು; ಎಣಿಕೆ ಹಾಕು - ಕುರಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ
 2. ಎಣ್ಣಿಕೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. ಮರಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. ನನ್ನದೊಂದು ಎಣಿಕೆಯಿತ್ತು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. ಏನೋ ಎಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. ಇವರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. ಎಣಿಕೆ ಮಾಡು; ಎಣಿಕೆಗೆ ಬಾರದವನು; ಓರೆಣಿಕೆ ; ಹಲವೆಣಿಕೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. ____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. ನಿನ್ನ ಎಣಿಕೆ ಎಡೆಗೂಡದಿದ್ದೀತೇ?; ಎಣಿಸಿಕೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಕೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಎಣಿಕೆ&oldid=653974" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ