ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನುಭವ ಹೊಂದು

  1. ಪಡೆ,ಅನುಭವಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ