ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನುಭವಿಸು

  1. ತಡೆದುಕೊ,ತಾಳು(ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಳಿ ಬಾಳಿದವನು),ತಾಳಿಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ