ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನುಗೊಳಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನುಗೊಳಿಸು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನುಗೊಳಿಸು

  1. ಅಣಿಮಾಡು
  2. ಒದಗಿಸು
  3. ಹೊಂದಿಸು

ಅನುಗೊಳಿಸು (ದೇ) ೧ ಅಣಿಮಾಡು ೨ ಒದಗಿಸು ೩ ಹೊಂದಿಸು