ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನುಗೊಳಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನುಗೊಳಿಸು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನುಗೊಳಿಸು

  1. ಅಣಿಮಾಡು
  2. ಒದಗಿಸು
  3. ಹೊಂದಿಸು

ಅನುಗೊಳಿಸು (ದೇ) ೧ ಅಣಿಮಾಡು ೨ ಒದಗಿಸು ೩ ಹೊಂದಿಸು