ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋರಾಟಗೊಳ್

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ