ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋರಾಟಗೆಯ್

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ