ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋರಟೆಗೊಳ್ಳು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ