ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋರಟೆಗೊಳ್

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ