ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ

  1. ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ