ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಕ್ಕೆಸೆ

  1. (ಒಬ್ಬನನ್ನು)ದಬ್ಬು,ಆಚೆಗೆ ನೂಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ