ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಕ್ಕೆಸೆ

  1. (ಒಬ್ಬನನ್ನು)ದಬ್ಬು,ಆಚೆಗೆ ನೂಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ