ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಚೆಗೆ ನೂಕು

  1. (ಒಬ್ಬನನ್ನು)ಹೊರಕ್ಕೆಸೆ,ದಬ್ಬು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ