ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತಿಸು

  1. ಬೆಳಗು,ಉರಿಸು
  2. ಬೆಳಗಿಸು,ಬೆಳಕು ಕೊಡು
    _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತಿಸು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತಿಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ