ಹೊಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು

  1. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ