ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸು

  1. ಹೊಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ