ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸು

  1. ಹೊಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ