ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿ ಸೇರಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿ ಸೇರಿರು

  1. (ಒಬ್ಬನೊಡನೆ)ಜೊತೆಗೂಡು,ಸಂಗಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ