ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೊತೆಗೂಡು

  1. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರು,ಸಂಗಡಿರು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ