ಹೊಂದಿಕೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆ

 1. ಅವರೊಳಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆ

 1. ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆ

 1. ಅವರೊಳಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಿಲ್ಲ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆ

 1. ಬದಿಹೊಂದಿಕೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊಂದಿಕೆ&oldid=531979" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ