ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳದೆ ಬಿಡುವುದು

  1. (ಸಂಗತಿಗಳ)ಅನುಲ್ಲೇಖ,ಅಪ್ರಸ್ತಾಪ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ