ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆರಿಗೆನೋವು

  1. ಹೆರಿಗೆಬೇನೆ,ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ