ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ

  1. ಹೆರಿಗೆ ನೋವು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ