ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ

  1. ಹೆರಿಗೆ ನೋವು
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ