ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಬ್ಬಯಕೆ

  1. ಕಟ್ಟಾಸೆ
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಬ್ಬಯಕೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ