ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ

  1. ಮಹದಾಶೆ,ಅತಿಯಾಸೆ,ಹಿರಿಯಾಸೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ