ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಉಳಿದಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಉಳಿದಿರು

  1. ನಿಲ್ಲು,ಬಾಳಿಕೆ ಬರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ