ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

 1. ________________
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

 1. ದನಕರುಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ
  __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

 1. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ,ವೇದ್ಯವಾಗುವ
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ