ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ

  1. ಗೋಚರವಾಗುವ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ