ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುದುಗಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಮುದುಡು,ಅಡಗು
    __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ