ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟಿದ ಕುಲ

  1. ಜಾತಿ,ವಂಶ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ