ಹಿತಪರಿಣಾಮದ

  1. (ಔಷಧ)ಸೌಮ್ಯ,ತೀಕ್ಷ್ಣವಲ್ಲದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ