ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೀಕ್ಷ್ಣವಲ್ಲದ

  1. (ಔಷಧ)ಸೌಮ್ಯ,ಹಿತಪರಿಣಾಮದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ