ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿತದಿಂದ ಕಳಚು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ