ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಡಿತದಿಂದ ಕಳಚು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ