ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇರು

  1. ಇನ್ನೂ ಇರು,ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ