ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರು

  1. ಇನ್ನೂ ಇರು,ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ