ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು

  1. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ