ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ